Авторам

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співробітництва з науковим фаховим журналом

«Конституційно-правові академічні студії»

Редакція журналу «Конституційно-правові академічні студії» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016 (додаток № 12)

Прийом статей до № 1 журналу «Конституційно-правові академічні студії»  за 2019 рік здійснюється до 19 квітня включно. 19 червня 2019 року авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідках.

 ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ:

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

– стаття обов’язково повинна містити УДК;

– обсяг статті – не більше 17 стор. через 1,5 інтервалу, шрифт 14-го кегля;

– посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];

– список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел. При оформленні слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;

– стаття обов’язково повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Редакційний збір становить 400 грн. за одну статтю обсягом до 10 стор., у разі перевищення обсягу 10 стор. додатково сплачується  40 грн. за кожну сторінку статті. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на наявність плагіату. Після рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

СЕКЦІЇ ЖУРНАЛУ:

1. Актуальні питання конституційно-правового статусу людини і громадянина;
2. Конституціоналізм як сучасна наука;
3. Конституційно-правові засади організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування Вашої статті у № 1 необхідно надіслати на електронну пошту editor@constlegalstudies.in.ua до 19 квітня 2019 року (включно) такі матеріали:

1) заповнену за зразком довідку про автора;

2) статтю;

3) реферат статті англійською мовою (реферат повинен обов’язково містити: назву статті, прізвище та ініціали автора, посаду, місце роботи, короткий зміст статті. Мінімальний обсяг реферату – 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

4) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу автора, наприклад: Дорошенко_Стаття, Дорошенко_Довідка, Дорошенко_Реферат, Дорошенко_Квитанція.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора  
Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання)  
Відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада) (заповнюється у разі відсутності наукового ступеня)  
Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса (за зразком: вул. Зелена, б. 16, кв. 75, м. Харків, 61175)  

З питань опублікування, будь ласка, звертайтеся до редакції журналу.

Адреса редакції: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна 26, к. 8.

(кафедра конституційного права та порівняльного

правознавства юридичного факультету УжНУ)

Телефон: +3 8 096 66 38 605

Електронна пошта: editor@constlegalstudies.in.ua

Сайт журналу: constlegalstudies.in.ua